บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

 

           บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2539 โดยคณะบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านเคมีเกษตรมายาวนาน กว่า 30 ปี เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชปุ๋ย และฮอร์โมนสำหรับพืชที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก มาจำหน่ายให้กับร้านค้าและเกษตรกรภายใต้สัญลักษณ์ตราธง-ลูกโลกโดยมีจุดมุ่งหมายแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มุ่งเน้นการพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ให้แก่ร้านค้า และเกษตรกรผ่านทีมงานนักเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อเป้าหมายเพิ่มผลผลิตอย่างมีคุณภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิตเคมีเกษตรชั้นนำของโลกในหลายประเทศที่ไว้วางใจให้บริษัทโซตัสฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพเหล่านั้นในประเทศไทย ทำให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้สัญลักษณ์ ตราธง-ลูกโลก ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรทั่วประเทศเสมอมา