บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด

บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือโซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 สถานที่ตั้งโรงงาน 96/4 หมู่ 9 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เป็นฐานการผลิตและคลังสินค้าให้กับบริษัท โซตัสฯและบริษัทในเครือฯ ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญเป็นอย่างสูง ทั้งในส่วนของงานบริหารคลังสินค้าและทีมนักเคมีที่รับผิดชอบทั้งในส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ก่อนจัดส่งไปยังร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ทำให้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชของบริษัท โซตัสฯ ได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน

ฝ่ายห้องปฏิบัติการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพ: ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่นำเข้า ควบคุมขบวนการผลิตและแบ่งบรรจุ จนได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ก่อนส่งถึงมือลูกค้า ทุกผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านการตรวจสอบทั้งด้านเคมีและกายภาพ รวมถึงตรวจเปอร์เซ็นต์ของสารออกฤทธิ์ด้วยเครื่อง HPLC ที่ทันสมัยและแม่นยำ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระดับมาตรฐาน สากล

อาคารผลิตและแบ่งบรรจุ : เป็นส่วนผลิตสินค้าและแบ่งบรรจุ ปัจจุบันบริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์อารักขาพืชในหลายรูปแบบ เช่น ชนิดน้ำ (SL) ชนิดน้ำมัน (EC) ชนิดผง (WP) ชนิดเม็ด (Granule) ชนิดอัดเม็ด (Extruded granule) และได้มีโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการ สนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิต (Suppliers) ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้โดยตรง และการฝึกอบรมดูงานในต่างประเทศที่โรงงานของผู้ผลิต (Suppliers)

คลังสินค้า : เป็นสถานที่จัดเก็บสินค้า ที่มีการจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ ได้แก่ สารกำจัดแมลงศัตรูพืช สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดวัชพืช ปุ๋ยและฮอร์โมนพืช และผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงในเคหสถาน พร้อมด้วยบริการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศด้วยความฉับไว

นอกเหนือจากมาตรฐานการผลิตและการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อารักขาพืช บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด มีนโยบายที่เคร่งครัดในด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การจัดฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง การดูแลสุขภาพของพนักงาน ความสะอาดของโรงงาน รวมถึงระบบการบำบัดของเสียอย่างเข้มงวด ทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น

 

  

 

1. ได้รับการรับรอง “ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008” จากสถาบัน Bureau Veritas Quality International (BVQI) ประเทศฝรั่งเศส
2. ได้รับการรับรอง "ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 14001:2004" จากสถาบัน Bureau Veritas Quality International (BVQI) ประเทศฝรั่งเศส
3. ได้รับการรับรอง “มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย” หรือ GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
4. ได้รับการรับรอง “การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสารเคมี” จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
5. ได้รับการประเมิน “สถานประกอบการในระดับทองในโครงการโรงงานสีขาว” จาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดราชบุรี

 

  

 

 

  

 

จากมาตรฐานระดับสากลที่ได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานดังกล่าว ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทเคมีเกษตร ชั้นนำของโลกให้เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์อารักขาพืชไปยังต่างประเทศ นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้ทำหน้าที่วิจัย พัฒนา และผลิตสินค้าในระดับคุณภาพ ทั้งเพื่อการบริโภคทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออก