ไรแดงแอฟริกัน...แมลงศัตรูสำคัญของทุเรียนในช่วงหน้าแล้ง

            ทุเรียน ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยชนิดหนึ่ง การผลิตทุเรียนมีทั้งการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออกทั้งในรูปแบบของผลสด ทุเรียนแช่แข็ง และทุเรียนแปรรูป  ทำรายได้ให้กับประเทศและเกษตรเป็นจำนวนมาก การดูแลเรื่องแมลงศัตรูก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อคุณภาพของทุเรียน เพราะแมลงศัตรูเหล่านี้เมื่อเกิดการระบาดจะสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทุเรียนได้เช่นกัน

          ไรแดงแอฟริกัน เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของทุเรียนชนิดหนึ่ง มักพบการระบาดในสภาพที่ฝนทิ้งช่วง สภาพอากาศแห้งแล้งและลมแรง เราจะพบการระบาดของไรแดงแอฟริกันสูงสุดในช่วงเดือนธันวาคม-เมษายน และจะพบน้อยในช่วงฤดูฝน และจะเพิ่มสูงขึ้นอีกในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งเป็นช่วงแล้งจัด โดยไรแดงแอฟริกันทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ที่บริเวณหน้าใบ (ในระยะเพสลาด) จะเห็นคราบของไรคล้ายผงหรือฝุ่นละอองสีขาวเกาะอยู่ สีของใบจะซีดไม่เขียวเป็นมันเหมือนปกติ  ถ้ามีการระบาดที่รุนแรงและต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจมีผลให้ใบทุเรียนร่วง การเจริญเติบโตหยุดชะงัก มีผลกระทบต่อการติดดอกและผลของทุเรียน  

                                                                                     

          การพยากรณ์การระบาดของไรในสวนทุเรียน สามารถดูได้จากปริมาณน้ำฝนช่วงปลายฤดูเป็นหลัก เมื่อใดที่ฝนเริ่มทิ้งช่วง อากาศแห้งแล้ง และมีลมพัดแรง ให้รีบดำเนินการสำรวจและป้องกันกำจัดทันที

การป้องกันกำจัดไรแดงแอฟริกันในทุเรียน

      1. หมั่นตรวจดูแปลงทุเรียน ดูบริเวณหน้าใบของใบเพสลาดและใบแก่ โดยเฉาะเวลาที่มีลมพัดแรง และฝนทิ้งช่วง

      2. เมื่อเริ่มพบการระบาดให้พ่นสารกำจัดไรโพรพาไกต์ เช่น โอไม้ท์ 30 อัตรา 20-30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โอไม้ท์ 570 อีดับเบิ้ลยู อัตรา 10-15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร การใช้สารฆ่าไร ไม่ควรใช้ชนิดเดียวกันติดต่อเป็นเวลานาน  และควรใช้สลับกันเพื่อป้องกันการดื้อยา

 

ข้อแนะนำการใช้ โอไม้ท์

            โอไม้ท์ สามารถกำจัดไรที่อยู่ในระยะเคลื่อนไหวได้ผลดีที่สุด และยังสามารถกำจัดระยะไข่ได้ด้วย แต่ไม่ควรใช้โอไม้ท์ร่วมกับสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดจัด หรือด่างจัด หรือเป็นน้ำมัน

ข้อมูลอ้างอิง : ไรศัตรูพืช เอกสารประกอบการอบรมแมลง-ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดครั้งที่ 14 กลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร