บ. โซตัสฯ จัดประชุมวิชาการในหัวข้อ “4 E (Experiences /Exchange /Evaluation /Elabolation)”

บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดประชุมวิชาการในหัวข้อ “4 E (Experiences /Exchange /Evaluation /Elabolation)” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารโซตัส โดยมีดร.พิพัฒน์ วีระถาวร ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักวิชาการเกษตรมีความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเกษตรอย่างเหมาะสม เพื่อส่งต่อความรู้ที่ถูกต้องไปสู่เกษตรกร