สารกำจัดโรคพืช : โซแลกซิล

โซแลกซิล (Solaxyl)

สารสำคัญ : เมทาแลกซิล (metalaxyl)

คุณสมบัติ :

        โซแลกซิล เป็นสารป้องกันกำจัดประเภทดูดซึม เมื่อพ่นลงพืชแล้วพืชจะดูดซึมเข้าไปตามเนื้อเยื่อพืชนั้น และสามารถเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆ ของพืชได้ สามาถป้องกันกำจัดโรคต้นเน่า โรคเน่าเข้าไส้ โรครากเน่าโคนเน่า โรคราน้ำค้าง (คลุกเมล็ด) โรคใบไหม้ เป็นต้น

อัตราและวิธีการใช้ :

        ป้องกันกำจัดโรคเน่าดำในกล้วยไม้ อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค และพ่นซ้ำทุก 7 วัน