เทคนิคการผลิตพืช : ข้าวและพืชไร่

เผือก

มันสำปะหลัง

มันฝรั่ง

ข้าว

1