เทคนิคการผลิตพืช : ข้าวและพืชไร่

มันฝรั่ง

เผือก

มันสำปะหลัง

ข้าว

1