บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตระหว่างนำเข้า-ส่งออก

และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อารักขาพืช (สารกำจัดศัตรูพืช) ปุ๋ย ฮอร์โมน และธาตุอาหารเสริม

ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ให้เกษตรกรนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อ

เกษตรกรและสภาพแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ภาคเกษตรกรรมของไทยเติบโต

ต่อไปอย่างยั่งยืนและมั่นคง

 
Sotus International Co., Ltd. is one of the leading agro-chemical company in Thailand.

We are locally, internationally recognized as distributor, importer, exporter, formulator

and re-packer for environmentally-friendly, high-quality crop protection products,

fertilizer, trace element and plant nutrients for the benefits of farmers and sustainable

growth of Thai agriculture.

โรงงานผลิตและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ปุ๋ย และธาตุอาหารพืชให้กับ บริษัทโซตัสฯ และบริษัทในเครือ

บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Copyright 2016 Sotus Co.,Ltd. All rights reserved

 
Sotus International Co., Ltd. is one of the leading agro-chemical company in Thailand.

We are locally, internationally recognized as distributor, importer, exporter, formulator

and re-packer for environmentally-friendly, high-quality crop protection products,

fertilizer, trace element and plant nutrients for the benefits of farmers and sustainable

growth of Thai agriculture.